Izveštaj o naučnom skupu “Developing Sociality in the 21st Century” XIVth Biennial Conference of the European Personal Construct Association, Edinburgh, Scotland, UK, July 5th to 8th, 2018

U periodu od 5. do 8. jula 2018. godine održana je najnovija naučna konferencija u organizaciji Evropskog udruženja za psihologiju ličnih konstrukata (EPCA).

Učesnici konferencije su imali zadovoljstvo da slušaju Majkla Maskola (Michael Mascolo) sa Merrimack College-a u Masačusetsu, kao plenarnog izlagača koji se u svom izlaganju bavio primenom dijaloškog pristupa i Kelijeve ideje o odnosu uloga u prevazilaženju socijalnih konflikata.

Teme u vezi sa socijalnošću i intersubjektivnošću, kao koncepatima koji ukazuju na primat socijalnih odnosa u konstruisanju značenja, bile su takođe zastupljene u brojnim radionicama i saopštenjima. U tom smislu, izložene su teorijske osnove pomenutih koncepata i prikazani primeri njihove praktične primene u psihoterapiji i istraživanjima. Posebno je bilo značajno to što je Hari Prokter predstavio kvalitativne mreže kao instrumente pogodne za analizu konstruisanja odnosa između dve ili više osoba.

Na konferenciji su uobičajeno bile zastupljene teme koje se tiču primene psihologije ličnih konstrukata u kliničkoj i psihoterapijskoj praksi. Tako naprimer, razmatran je model konstruktivističkog rada sa osobama koje usled fibromialgije pate od depresivnih simptoma,a predstavljena su i iskustva primene konstruktivističke terapije u radu sa osobama sa psihotičnim poremećajima, decom i adolescentima, zlostavljanim ženama, osobama koji maje dijagnostikovan granični poremećaj ličnosti i sa zavisnicima od Interneta.

Profesor dr Dušan Stojnov je imao zapaženo saopštenje pod nazivom Alternative constructions of personality: From mask to discourse, u kome povezuje ideje konstruktivnogalternativizma i Fukoove genealogije da bi osvetlio promenljivost,istoričnost i diskurzivnu zasnovanost pojmova ličnosti, osobe, sopstva i identiteta. Koliko je pomenuto saopštenje imalo odjek a svedoči poziv profesoru Stojnovu da održi predavanje na istu temu na Trinitikoledžu (Trinity College) Univerziteta u Dablinu, koje je održao tokom posete pomenutom koledžu neposredno nakon konferencije u Edinburgu.

Dr Vladimir Džinović izložio je saopštenje pod nazivom PCP and the multiple self, u kome je predstavio Merovu metaforu zajednice sopstva i Bahtinovo stanovište o višeglasju kao teorijske osnove za razumevanje ideje o višestrukom sopstvu.Takođe,izložio je metodološki pristup proučavanju višestrukog sopstva, kao i model podsticanja rekonstrukcije u zajednici sopstva, zasnovan na metodu konstruktivističkog rolograma. Ovaj model ilustrovan je na primeru rada sa klijentkinjom koja ima problem anksioznosti u kontekstu studiranja.

Dušan Mandić je na konferenciji učestvovao u okviru postersekcije, sa radom na temu Breaking the school discipline – an insight into students’ personal meanings. U radu je predstavljeno pet studija slučaja učenika srednje škole koji su disciplinski kažnjeni zbog izostajanja sa nastave i sukoba sa nastavnicima, u kojima su analizirane njihove konstrukcije ovih disciplinskih prekršaja. Analiza je pokazala da učenici doživljavaju problematično ponašanje kao način da održe preferirani doživljaj sebe. Za svoj rad Dušan Mandić je dobio nagradu za najbolje poster izlaganje na kongresu.

Ono što posebno i sa zadovoljstvom možemo istaći jeste da je Udruženju konstruktivista Srbije ukazana naročita čast da organizuje narednu konferenciju Evropskog udruženja za psihologiju ličnih konstrukata, kojaće se održati 2020. godine u Beogradu.

Takođe, odlučeno je da se konferencija 2022. godine održiu Brnu, Češka Republika, u organizaciji kolege Miroslava Filipa sa Masarikovog Univerziteta.