Konstruisanje poremećaja – PLK i DSM-IV

Nada Dimčović i Ana Rajković – Tuce 7. i 8. novembar 2009.

Radionica će istraživati konstrukcije poremećaja, sa akcentom na razumevanje DSM-IV kategorija poremećaja iz perspektive konstruktivističke teorije i prakse.

 

PLK i DSM-IV – bolja komunikacija dva sveta

PLK se može postaviti kao alternativa dehumanizujućim aspektima konceptualizacije mentalnih poremećaja. Međutim, stiče se utisak da i sami konstruktivisti žive u dva različita sveta – s jedne strane je konstruktivistička teorija a sa druge strane klinička i savetodavna praksa. U cilju omogućavanja plodotvornije komunikacije sa širom zajednicom zdravstvenih profesionalaca, konstruktivisti će možda „morati“ da postanu poliglote, t.j da nauče jezik „medicinskih nužnosti i merljivih ishoda“. Opet, čini se da ovo „moranje“ nije, niti bi moralo da bude, u suprotnosti sa osnovnim načelima PLKa.

„Prevodjenje“ nekih kategorija DSM-IV na PLK termine

Učesnici će imati priliku da u malim grupama, na konkretnim primerima iz prakse, konstruišu DSM-IV kategorije u PLK terminima

PLK tretman za DSM-IV poremećaje – izazovi propozicionalnog konstruisanja

Osmišljavanje tranzitivne dijagnoze, kao i plana tretmana, kako bi ga za kategorije iz DSM – IV, osmislio konstruktivista

Procena rizika od suicida kao deo medicinske prakse; odgovornost profesionalca u medicinskom kontekstu